Verksamhetsområden

 
 • Förvaltningsrätt

  Förvaltningsrätt på Cypern fokuserar huvudsakligen på det rättsområde som styr strukturen av och funktionen hos public service, myndigheter och statliga organ samt halvstatliga organisationer och granskar besluten samt effekterna som sådana beslut har på de människor som förvaltas och påverkas av de olika myndighetsavdelningarna. Förvaltningsrätt är en del av det

 • Bolags- & handelsrätt

  Ett viktigt expertområde för vår advokatbyrå är juridisk och affärsmässig rådgivning för cypriotiska och internationella klienter i alla frågor gällande bolags- och handelsrätt samt skatterätt, som undantagslöst måste behandlas inom området för rådgivning inom bolags- och handelsfrågor. Vår byrå erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från inrättandet av ett företag

 • Etablering av cypriotiska företag

  Tjänster gällande etablering och förvaltning av företag på Cypern I och med Cyperns anslutande till EU har landets skattelagstiftning korrigerats, så att den återspeglar EU:s policyer och principer, men är fortsatt mycket förmånlig för investeraren med en av de lägsta skattesatserna inom EU. Detta, tillsammans med Cyperns höga nivå av

 • Etablering av utlandsbaserade företag

  Tjänster gällande etablering och förvaltning av företag i andra jurisdiktioner Vår byrå kan tillgodose dina behov av företagstjänster i flera jurisdiktioner, inklusive följande: Luxemburg Malta Brittiska Jungfruöarna Belize Seychellerna Panama Förenade Arabemiraten (UAE) Dubai Storbritannien Nederländerna Kanalöarna Marshallöarna Vi erbjuder även tjänster som att öppna bankkonton och bankintroduktion för både

 • Skatteplanering

  Cypern har åtagit sig att följa OECD:s riktlinjer för att eliminera skadlig skattekonkurrens och mot bakgrund av detta har Cyperns skattesystem genomgått några ganska stora reformer, vilket har gjort att Cypern befinner sig i en starkare position och bibehållit sin attraktivitet som en bas för internationella affärer. Med en av

 • Bank och finans

  G. Vrikis & Associates LLC har företrätt långivare och facility agents i både enkla och mycket komplicerade internationella transaktioner (inklusive konsortielån, lån med säkerhet och lån utan säkerhet) samt låntagare och borgensmän. Våra klienter innefattar några av Cyperns ledande banker och internationellt erkända finansinstitut. Vårt arbete omfattar allt från granskning

 • Truster

  Vi erbjuder våra klienter expertis på inrättandet och implementeringen av hela spektrumet av truststrukturer, inklusive Cyprus International Trust. Cyperns trustlagstiftning baseras i grund och botten på det brittiska systemet. Truster regleras huvudsakligen av Trustee Law, kapitel 193, som antogs år 1955 och som baseras på den brittiska Trustees Act från

 • Arbetsrätt

  Vi hjälper våra klienter med alla frågor rörande arbetsrätt, från framställandet av anställningsavtal, juridisk rådgivning vid allmänna frågor gällande arbetsrätt, hjälp med interna riktlinjer och handböcker för anställda, hantering av personalavdelningen, upphävande av anställningsavtal, frågor gällande uppsägning, frågor gällande oberättigad uppsägning, diskriminering, konfidentialitet och konkurrensklausuler till att förhandla och agera

 • Immaterialrätt

  Cypern har alltid arbetat målmedvetet för att ligga i linje med internationell utveckling inom immaterialrätt. Cypern har ratificerat alla viktiga internationella fördrag rörande immaterialrätt och har harmoniserat den nationella lagstiftningen med gemenskapens regelverk. Regleringen av immaterialrättsliga frågor på Cypern åligger organet för industriell äganderätt, som även hanterar tvister i första

 • Fastighetsrätt

  G. Vrikis & Associates LLC har lång erfarenhet av att företräda både utvecklare och köpare av fastigheter på Cypern, både när det gäller kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Vi befinner oss i en position där vi kan hjälpa till från de första stegen i åtagandet av legal företagsbesiktning till utarbetandet av

 • Invandring & medborgarskap

  Vårt team här på G. Vrikis & Associates LLC hanterar regelbundet frågor rörande medborgarskap och permanent uppehållstillstånd. Vår byrå företräder förmögna privatpersoner och deras familjemedlemmar, som har rätt att ansöka om medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd enligt ministerrådets särskilda kriterier och som avstod från den kortaste vistelsen på Cypern. Vi fokuserar

 • Tvister, skiljeförfaranden och medling

  G. Vrikis & Associates LLC hanterar ofta rättstvister och hanterar alla områden inom civilrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och handelsrätt. Vårt team har hanterat tvister gällande handel, immateriella rättigheter, bolag, bank och finans, skattefrågor, konkurs, försäkring, fastigheter, familj, ekonomisk brottslighet, anställning, arvsfrågor och kontroverser, förvaltningsrätt och konstitutionell rätt samt gällande verkställighet av

 • Amiralitet & sjörätt

  Cypern har en lång historia som en etablerad sjöfartsindustri med en välgrundad infrastruktur och tjänster som gör det möjligt för landet att uppfylla de höga kraven från dagens globaliserade sjöfartsindustri. Ett av de viktigaste elementen är självfallet Cyperns skattelagstiftning, som är en av världens mest konkurrenskraftiga, vilket leder till stark

 • Sammanslagningar & förvärv

  Advokatbyrån G. Vrikis & Associates LLC har agerat för sina klienters räkning i frågor som rör sammanslagningen av cypriotiska bolag, sammanslagningar och förvärv på Cypern, gränsöverskridande sammanslagningar inom EU och internationella förvärvstransaktioner. Vårt team har stor erfarenhet inom detta område, inklusive, men inte begränsad till, följande frågor: transaktioner för finansiering

 • Cyprus Investment Firms (CIF)

  G. Vrikis & Associates LLC har agerat för och på uppdrag av klienter i frågor rörande ansökningar om licens under cypriotisk lagstiftning för att erbjuda finansiella tjänster, hjälp med lagstadgade krav och efterlevnadsfrågor, hjälp med framställandet av en affärsplan och relevanta bruksanvisningar, ombud inför Cyprus Securities and Stock Exchange Commission